Strona Główna | Filmiki

Nadle?nictwo Parciaki
Ksi?dz Andrzej Kron
Stacja Paliw w Jednoro?cu
Mariusz Mikulak
CK Troszyn
GKS Strzegowo
Iskra Krasne
Korona Szyd?owo
Kryszta? Glinojeck
Makowianka Makw Maz
Nadnarwianka Pu?tusk
Orzyc Chorzele
Ostrovia Ostrw Mazo
PAF P?o?sk
Sona Nowe Miasto
T?cza Ojrze?
Wkra Bie?u?
Wkra Sochocin
?bik Nasielsk
B-klasa 90 minut
Bartnik Myszyniec
Ciech. - Ostro. OZPN
GUKS Krasnosielc
IV Liga-90 minut
Klasa A 90minut.pl
LO 90minut.pl
??czy nas pi?ka
Mazowsze
MKS Ciechanw
MKS Przasnysz
MZPN
Orze? Sypniewo
Pi?ka na Mazowszu
Rzeku?
?wit Baranowo

GRILL
Wszystkich zawodnikw Mazowsza ,trenerw i zarz?d zapraszam na imprezk? przy grillu.
Kie?ba i bro pod dostatkiem.No mo?e bardziej bro:P
Pocz?tek PI?TEK GODZINA 19.00 STADION W JEDNORO?CU
Wcze?niej tego samego dnia bo o godzinie18.00swoj? imprez? tak?e na stadionie przy kie?basce i oran?adzie:) b?d? mieli juniorzy Mazowsza.
Dodano 16 czerwiec 2015, o godzinie 20:41 przez mazowsze   Komentarze[0]

regulamin turnieju
Przepisy gry:
Liczba graj?cych zawodnikw 6 (5 plus bramkarz)
Czas gry raz 15 minut
Nie obowi?zuje przepis o spalonym,
Aut bramkowy jest wybijany z tzw. pi?tki,
Aut bramkowy wybijany z pi?tki musi by? rozegrany na w?asnej po?owie.
Za z?e wprowadzenie pi?ki z autu bramkowego przyznaje si? dru?ynie przeciwnej rzut wolny po?redni, wykonywany z linii ?rodkowej boiska
Zmiany zawodnikw tzw. hokejowe ( zawodnik mo?e zej?? z boiska tylko w strefie zmian)
Ka?da zmiana zawodnikw poza obszarem zmian skutkuj? kar? 2 minut dla zawodnika zmieniaj?cego,
Nowy zawodnik mo?e wej?? na boisko tylko w momencie gdy jego partner opu?ci? boisko w strefie zmian,
Ka?dy rzut z autu jest rzutem po?rednim wykonywanym nog?, pi?ka stoj?ca na linii lub poza lini?,
Odleg?o?? muru od pi?ki przy sta?ych fragmentach gry wynosi minimum 5 metrw
Kary - 2 minuty za niesportowe zachowanie, kara meczu za niesportowe zachowanie
Je?eli nast?pi?a kara meczu zawodnik nie mo?e wyst?pi? w meczu kolejnym
W przypadku wulgarnego zachowania si? w stosunku do s?dziego
( zawodnikw ) zawodnik otrzymuje czerwon? kartk? wykluczaj?c? z gry do ko?ca turnieju.
Zabronione jest stosowanie obuwia z wkr?canymi ko?kami. Obowi?zuje wy??cznie obuwie sportowe ( halwki, turfy, lanki ).
S?dzia nie dopu?ci zawodnika do gry wyst?puj?cego w nieprawid?owym obuwiu.
Zawodnik nie mo?e nosi? na sobie czegokolwiek, co mog?oby zagrozi? bezpiecze?stwu innych zawodnikw.

Za zwyci?stwo dru?yna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 pkt., przegrana 0 pkt.,

O kolejno?ci w tabeli decyduje w kolejno?ci:
wi?ksza ilo?? zdobytych punktw,
wynik bezpo?redniego pojedynku mi?dzy dru?ynami (w przypadku 3 lub wi?cej dru?yn ma?a tabela uwzgl?dniaj?ca wyniki TYLKO bezpo?rednich pojedynkw),
wi?ksza liczba strzelonych goli w ca?ym turnieju,
rzuty karne mi?dzy zainteresowanymi dru?ynami
Zawody zostan? rozegrane w dwch grupach ka?dy z ka?dym
dru?yny, ktre zajm? pierwsze i drugie miejsca w grupach zagraj? systemem na krzy? o wej?cie do fina?u;
pozosta?e dru?yny graj? o miejsca wed?ug ilo?ci zdobytych punktw;
w przypadku remisu w meczach p?fina?owych, finale i o miejsca wykonywane b?d? po trzy rzuty karne (nast?pnie karne do pierwszej pomy?ki).
Nagrody:
puchar Animatora Orlika za zaj?cie I miejsca;
II, III, miejsce puchary,
najskuteczniejszy zawodnik statuetka;
najlepszy bramkarz statuetka
POSTANOWIENIA KO?COWE
Organizator nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci prawnej za wypadki wynikaj?ce z udzia?u w zaj?ciach osb chorych oraz skutki wypadkw przed, po i w czasie gry.
Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

NIE POSIADAMY ?ADNEJ SZATNI W KTREJ MO?NA BY?O BY SI? PRZEBRA? PRZED W TRAKCIE CZY PO TURNIEJU
NIE B?DZIE TAK?E ?ADNEGO KATERINGU

Dodano 16 czerwiec 2015, o godzinie 20:27 przez mazowsze   Komentarze[2]

Pe?ny sk?ad dru?yn
Sk?ad turnieju o Puchar Animatora Orlika:
Jednoro?ec
Czarki ( Przasnysz )
Hurtownia Ania ( Przasnysz )
Po?o?
Aby Pogra? ( Przasnysz )
?aguny ( ?aguny )
Krzynow?oga Ma?a
Kasztan Kasztaniec
Po?cie?
RKS


regulamin turnieju pojawi si? dzi? na stronie
Dodano 14 czerwiec 2015, o godzinie 12:39 przez mazowsze   Komentarze[3]

Ostatni mecz w LO
W najbli?sz? ?rod? nasza dru?yna uda si? do Ojrzenia by rozegra? ostatni mecz ligowy.Dla Mazowsza jest to tak?e ostatni mecz w LO, w nast?pnym sezonie b?dziemy grali w seriaA :).
Wyjazd na mecz 16.20
Pocz?tek meczu 18.00

Mecz z Karniewem by? te? meczem po?egnalnym dla ?ukasza Makowskiego , Rafa?a Smoli?skiego.
Przygod? z nasz? dru?yn? tak?e og?osi? Rafa? Ostrowski.Wszyscy w/w zawodnicy przenosz? si? do innych klubw.
Z tego miejsca chcia?bym serdecznie podzi?kowa? ch?opakom za gr? w naszej dru?ynie.W szczeglno?ci dla Rafa?a Smoli?skiego ktry sp?dzi? w Mazowszu par? ?adnych lat.
DZI?KI PANOWIE !!!!!
Rotacja w naszym klubie b?dzie zdecydowanie wi?ksza.Z klubem po?egna si? kilku innych zawodnikw.Wszystkie zmiany kadrowe b?d? napisane po ostatnim meczu ligowym.
Dodano 14 czerwiec 2015, o godzinie 12:30 przez mazowsze   Komentarze[3]

Remis
Mazowsze zremisowa?o w ostatnim meczu przed w?asn? publiczno?ci? 2-2.
Bramki zdobyli Smoli?ski i Ska?a
Nadmieni? nale?y ?e od 5 minuty grali?my w 10 po czerwonej kartce dla Antosiaka.Dwie bramki tracimy tak?e po rzutach karnych.
Sk?ad:
Makowski - K.Antosiak , ?abi?ski , B.Wilga , Ja?kiewicz ( 75'B.Antosiak ) - Jab?o?ski ( 55'Karda? ) , Smoli?ski , Bors ( 50'Wrbel ) , Ska?a , W?tkowski ( 55'?.Wilga ) - Piotrak
Dodano 13 czerwiec 2015, o godzinie 08:00 przez mazowsze   Komentarze[4]

Karniewo
Nietypowo bo ju? w pi?tek 12 czerwca o godzinie 18.30 Mazowsze Jednoro?ec rozegra swj przedostatni mecz ligowy.
Naszym przeciwnikiem b?dzie zesp? z Karniewa.
Ten dzie? rozegrania meczu jest spowodowany tym ?e zawodnicy z Karniewa chc? jecha? w sobot? na Polska-Gruzja, a tak?e tym ?e w sobot? b?dzie rozstawiana scena na stadionie z okazji Dni Jednoro?ca
Pocz?tek meczu 18.30
Zbirka 17.30

ZAPRASZAMY KIBICW
POLECAM NA FACEBOOK STRON? O PI?CE W NASZYM COOZPNie Fotofutbolwcoozpn
Dodano 09 czerwiec 2015, o godzinie 21:18 przez mazowsze   Komentarze[0]

4 WOLNE MIEJSCA
Wszystkich mi?o?nikw pi?ki zapraszamy na turniej Pi?ki No?nej tzw. "DZIKICH DRU?YN" o Puchar Animatora Orlika w Jednoro?cu.
Turniej odb?dzie si? dnia 21 czerwca 2015 r TJ NIEDZIELA. na boisku Orlik przy Publicznym Gimnazjum w Jednoro?cu.
W turnieju tym mo?e uczestniczy? ka?da dru?yna licz?ca maksimum 10 zawodnikw.Minimalny wiek zawodnika to 15 lat.
Wpisowe na turniej 100 z?.
Wszelkie informacje i zapisy do Artura Piotraka tel 502 540 291,
Liczba miejsc ograniczona do 10 dru?yn.
Za pierwsze 3 miejsca puchary.Puchar dla najlepszego strzelca i bramkarza turnieju.
Na obecn? chwil? zg?osi?y si?:
Jednoro?ec , Czarki ( Przasnysz ) , Hurtownia Ania ( Przasnysz ) , Po?o? , Aby Pogra? ( Przasnysz ) , ?aguny ( ?aguny )
Dodano 08 czerwiec 2015, o godzinie 17:01 przez mazowsze   Komentarze[1]

M?odzi wchodz? do gry
Mazowsze wygra?o z ekip? Rzekunianki Rzeku? 2-1 (0-1).
Bramki zdobyli:Piotrak i Ska?a
Sk?ad:
Makowski ( 46'P.?ukasiak ) - St?pkowski ( 50 ' B.Wilga ) , ?abi?ski , Ja?kiewicz , Ostrowski - Ska?a , Piotrak , Bors ( 70'B.Antosiak ) , W?tkowski , Jab?o?ski - Karda? ( 50'Skowro?ski )
Dodano 07 czerwiec 2015, o godzinie 22:31 przez mazowsze   Komentarze[0]

GRATULACJE
Klub Mazowsze Jednoro?ec gratuluje trenerowi ?ukaszowi Bors i jego zespo?owi wygrania Ligi Okr?gowej.
Nasi zawodnicy nie jad? na ostatni mecz do ?uromina gdy? Wkra odda? nam mecz walkowerem i tym samym na koniec rundy mamy I miejsce.
GRATULACJE
Tym samy mecz z Orzycem Chorzele by? ostatnim meczem tej dru?yny,zostaje ona rozwi?zana.Od nowego sezonu wi?kszo?? tych ch?opakw zasili seniorw,chocia? jak sami wiecie i tak grali i to z powodzeniem w seniorach.
Dodano 05 czerwiec 2015, o godzinie 19:42 przez    Komentarze[2]

Rzeku?
W najbli?sz? niedziel? 7 czerwca Mazowsze wyje?d?a do Rzekunia.
Pocz?tek meczu 17.00
Wyjazd zawodnikw 14.50
Dodano 04 czerwiec 2015, o godzinie 09:35 przez mazowsze   Komentarze[0]
Użytkownik
Hasło
Pamiętaj przez tydzień
On-Line: 14
LDrużynaP
1.Makowianka Makw Mazowiecki36
2.Nadnarwianka Pu?tusk35
3.Ostrovia Ostrw Mazowiecka32
4.Kryszta? Glinojeck32
5.?bik Nasielsk31
[więcej...]
LpZawodnikGole
1.Ska?a Daniel8
2.Grabowski Adam4
3.Bors ?ukasz2
4.Jab?o?ski Marcin1
-W?tkowski Marcin1
-Piotrak Artur1
-Ciuba Robert1
Sierpień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Copyright ® 2006-2019 by Mazowsze Jednorożec
www.000webhost.com