Strona Główna | Filmiki

Nadle?nictwo Parciaki
Ksi?dz Andrzej Kron
Stacja Paliw w Jednoro?cu
Mariusz Mikulak
CK Troszyn
GKS Strzegowo
Iskra Krasne
Korona Szyd?owo
Kryszta? Glinojeck
Makowianka Makw Maz
Nadnarwianka Pu?tusk
Orzyc Chorzele
Ostrovia Ostrw Mazo
PAF P?o?sk
Sona Nowe Miasto
T?cza Ojrze?
Wkra Bie?u?
Wkra Sochocin
?bik Nasielsk
B-klasa 90 minut
Bartnik Myszyniec
Ciech. - Ostro. OZPN
GUKS Krasnosielc
IV Liga-90 minut
Klasa A 90minut.pl
LO 90minut.pl
??czy nas pi?ka
Mazowsze
MKS Ciechanw
MKS Przasnysz
MZPN
Orze? Sypniewo
Pi?ka na Mazowszu
Rzeku?
?wit Baranowo

Kolejno?? meczy
KOLEJNO?? MECZY:

Godzina 8.30

Grupa A

Czarki 2 O?rodek Radioelektroniczny
?wit Baranowo Or?y

Grupa B
Janusze Wykl?ci
Rozpoznanie FC Manto

Grupa C
Ku?nia Art Met Olszewka - Iskra Krasne
Locus Populatores Kasztan

Grupa A
Czarki ?wit Baranowo
2 O?rodek Radioelektroniczny - Or?y

Grupa B
Janusze Rozpoznanie
Wykl?ci FC Manto

Grupa C
Ku?nia Art Met Olszewka Locus Populatores
Iskra Krasne Kasztan

Grupa A
Czarki Or?y
2 O?rodek Radioelektroniczny ?wit Baranowo

Grupa B
Janusze FC Manto
Rozpoznanie Wykl?ci

Grupa C
Ku?nia Art Met Olszewka Kasztan
Iskra Krasne Locus Populatores

Godzina 12.00

Grupa D

Ekipa Po?o?
Aby Pogra? PSP Przasnysz

Grupa E
Tartak Grab Bud Pienice 4 Fun
Namierzanie Absztyfikanci

Grupa D
Ekipa Aby Pogra?
Po?o? PSP Przasnysz

Grupa E
Tartak Grab Bud Pienice - Namierzanie
4 Fun Absztyfikanci

Grupa D
Ekipa PSP Przasnysz
Po?o? Aby Pogra?

Grupa E
Tartak Gra Bud Absztyfikanci
4 Fun - Namierzanie
Dodano 25 grudzień 2018, o godzinie 09:47 przez artur piotrak   Komentarze[0]

Regulamin turnieju Gramy dla ?ukasza
TURNIEJ CHARYTATYWNY GRAMY DLA ?UKASZA

REGULAMIN


zespo?y zosta?y podzielone na 5 grup po 4 zespo?y

Grupa A, B i C gra swoje mecze o godzinie 8.30 , grupy C i D 12.00

do ?wier?fina?w bezpo?rednio awansuj? zespo?y z miejsca I oraz jeden zesp? z II miejsca ze wszystkich grup ktry b?dzie mia?:
-najlepszy wynik punktowy
- najlepsz? r?nic? bramek
- najlepsz? liczb? bramek zdobytych
- najmniej straconych bramek

cztery pozosta?e zespo?y z miejsc II rozegraj? mi?dzy sob? bara? o awans do ?wier?fina?u w nast?puj?cy sposb:
-mecz bara?owy 1- drugi najlepszy zesp? z miejsca II gra z V zespo?em z drugiego miejsca
-mecz bara?owy 2 -trzeci zesp? z miejsca II gra z IV zespo?em z drugiego miejsca

zespo?y z miejsc III i IV w swoich grupach odpadaj? z turnieju

?wier?fina?y gramy :
-mecz nr I Czesp? z II miejsca awansuj?cy bezpo?rednio
-mecz nr 2 I B zesp? z bara?u 1
- mecz nr 3 1 I A zesp? z bara?u 2
- mecz nr 4 ID I E

p?fina?y:

- zwyci?zca nr 1 zwyci?zca nr 2
- zwyci?zca nr 3 zwyci?zca nr4

mecz o 3 miejsce
fina?

UCZESTNICTWO

1.Turniej w Jednoro?cu przeznaczony s? dla wszystkich ch?tnych zawodnikw, zrzeszonych i niezrzeszonych w klubach pi?ki no?nej PZPN
2.Zawodnicy musz? mie? uko?czone 15 lat i powinni posiada? wa?ne badania lekarskie zawodnicy uczestnicz? w rozgrywkach na w?asn? odpowiedzialno??
3.Dru?yna musi mie? opiekuna (kierownika dru?yny). Mo?e by? nim zawodnik bior?cy czynny udzia? w rozgrywkach
4.Uczestnicy turnieju ubezpieczaj? si? na koszt w?asny
5.Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci prawnej za udzia? w rozgrywkach osb chorych i wynikaj?cych z tego powodu wypadkw. Nie ponosi tak?e odpowiedzialno?ci za wypadki powsta?e w czasie gry ka?dego z zawodnikw.

Przepisy gry:
Czas gry raz 10 minut
O zatrzymaniu czasu decyduje tylko i wy??cznie s?dzia zawodw.
Liczba zawodnikw na boisku 5 ( 4 plus bramkarz )
Nie obowi?zuje przepis o spalonym,
Aut bramkowy wyrzucany jest r?k?
Zmiany zawodnikw tzw. hokejowe ( zawodnik mo?e zej?? z boiska tylko w strefie zmian)
Ka?da zmiana zawodnikw poza obszarem zmian skutkuj? kar? 1 minuty dla zawodnika zmieniaj?cego,
Nowy zawodnik mo?e wej?? na boisko tylko w momencie gdy jego partner opu?ci? boisko w strefie zmian,
Ka?dy rzut z autu jest rzutem po?rednim wykonywanym nog?, pi?ka stoj?ca na linii lub poza lini?,
Odleg?o?? muru od pi?ki przy sta?ych fragmentach gry wynosi minimum 5 metrw
Wszystkie rzuty wolne s? rzutami bezpo?rednimi. Obowi?zuje odleg?o?? 5 m od miejsca wykonywania sta?ego fragmentu gry - rzutu wolnego, rzutu ro?nego, rzutu z autu. Zawodnik wykonuj?cy sta?y fragment gry mo?e prosi? s?dziego o odsuni?cie przeciwnika na odleg?o?? 5 m. Na wykonanie ka?dego sta?ego fragmentu gry zesp? ma 4 sekundy
Rzut karny wykonywany jest z odleg?o?ci 6 m od bramki, z linii pola karnego
Obowi?zuje zakaz gry w?lizgiem w kontakcie z przeciwnikiem. W?lizgami mo?na ratowa? wychodz?ca pi?k? oraz wchodzi? bez zagro?enia dla wsp?zawodnika
Ka?dy w?lizg w kontakcie z przeciwnikiem- rzut wolny dla przeciwnej dru?yny.
Ka?dy w?lizg we w?asnym polu karnym - rzut karnym dla przeciwnej dru?yny
Kary:
2 minuty : niesportowe zachowanie , zbyt ostra gra , zagranie specjalne r?k?
za wyj?tkowo niesportowe zachowanie zawodnik mo?e zosta? wykluczony z rozgrywek. Decyzje podejmuje organizator po zasi?gni?ciu opinii s?dziw i kierownikw dru?yn. Decyzje s?dziego s? niepodwa?alne. Za komentowanie oraz ubli?anie arbitrowi zawodnik mo?e by? ukarany kar? w postaci usuni?ty z rozgrywek ligowych bez prawa uczestnictwa w dalszych edycjach ligi
Za dokonanie niew?a?ciwej zmiany kara 1 minuty
Dru?yna ktra gra w os?abieniu po straconej bramce uzupe?nia sk?ad.
Je?eli za jedno przewinienie z ka?dej ekipy schodzi zawodnik na kar? po straconej bramce przez ktry? z zespo?w nie uzupe?niamy sk?adw.
Je?eli kar? dostanie bramkarz, mo?e zej?? za niego inny wyznaczony zawodnik
Bramkarz:
Bramkarz ma prawo do chwytu pi?ki r?k? wy??cznie w polu karnym, ktre okre?la linia 6 m od bramki (p?kole)
Aut bramkowy bramkarz wprowadza pi?k? do gry r?k? z dowolnego miejsca pola karnego w czasie 4 sekund
Bramkarz nie mo?e dotkn?? pi?ki po raz drugi, zanim nie dotknie jej inny zawodnik
Za w/w wymienione przewinienia zesp? pope?niaj?cy jest karany rzutem wolnym z linii pola karnego
Bramkarz z autu bramkowego wznawia gr? tylko i wy??cznie r?k? w obr?bie w?asnej po?owy boiska,
Je?eli pi?ka po zagraniu bramkarza z tzw autu bramkowego przekroczy lini? ?rodkow? dyktuje si? rzut wolny dla przeciwnej dru?yny
Zawodnik nie mo?e nosi? na sobie czegokolwiek, co mog?oby zagrozi? bezpiecze?stwu innych zawodnikw.

Za zwyci?stwo dru?yna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 pkt., przegrana 0 pkt.,

O kolejno?ci w tabeli decyduje w kolejno?ci:
wi?ksza ilo?? zdobytych punktw,
wynik bezpo?redniego pojedynku mi?dzy dru?ynami (w przypadku 3 lub wi?cej dru?yn ma?a tabela uwzgl?dniaj?ca wyniki TYLKO bezpo?rednich pojedynkw),
lepsza r?nica bramek
wi?ksza liczba strzelonych goli
Mniejsza liczba straconych bramek
rzuty karne mi?dzy zainteresowanymi dru?ynami
w przypadku remisu w meczach p?fina?owych, finale i o miejsca wykonywane b?d? po trzy rzuty karne (nast?pnie karne do pierwszej pomy?ki).
Nagrody:
o puchar za zaj?cie I ,II i III miejsce puchary,
o najskuteczniejszy zawodnik statuetka;
o najlepszy bramkarz statuetka

POSTANOWIENIA KO?COWE
Organizator nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci prawnej za wypadki wynikaj?ce z udzia?u w zawodach osb chorych oraz skutki wypadkw przed, po i w czasie gry.
Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
Przyst?pienie do udzia?u w rozgrywkach wi??e si? z przyj?ciem w/w regulaminu
W przypadku konieczno?ci wezwania s?u?b medycznych, wszelkie koszty pokrywa dru?yna uczestnicz?ca w rozgrywkach
Ze wzgl?du na bezpiecze?stwo zawodnicy nie mog? wyst?powa? w okularach, ?a?cuszkach, kolczykach itp.
W przypadku jakiegokolwiek nieszcz??liwego wypadku, ktry spowodowa? utrat? zdrowia w?asnego lub osb drugich odpowiedzialno?? prawna spada na sprawc?
Interpretacja niniejszego regulaminu przys?uguje organizatorom

Krytyki orzecze? s?dziowskich i protestw nie przyjmuje ze wzgl?du na cel jakiemu ten turniej jest po?wi?cony
Brak automatycznego tekstu alternatywnego.
Dodano 25 grudzień 2018, o godzinie 09:42 przez artur piotrak   Komentarze[0]

PLEBISCYT
Tygodnik Ostro??cki organizuje plebiscyt: "Sportowiec Roku 2018 Wybieramy najlepszych i najpopularniejszych sportowcw, trenerw i kluby

Nasz klub uzyska? 4 nominacje

Zawodnik roku:

Marcin Watkowski - wy?lij SMS OSM.71 na numer 72355 -Koszt 2,46 z? z VAT

Daniel Ska?a - wy?lij SMS OSM.67 na numer 72355 - Koszt 2,46 z? z VAT

Trener roku:

Artur Piotrak wy?lij SMS OST.42 na numer 72355- Koszt 2,46 z? z VAT

Klub sportowy roku:

Mazowsze Jednoro?ec wy?lij SMS OSE.58 na numer 72355 - Koszt 2,46 z? z VAT


G?osowanie trwa do 10.01.2019r.

Wi?cej na:
TYGODNIK OSTRO??CKI

PROSIMY O PA?STWA G?OSY !!!
Dodano 24 grudzień 2018, o godzinie 01:30 przez artur piotrak   Komentarze[0]

WSZYSTKIEGO NAJ.......
ZDROWYCH , RADOSNYCH ?WI?T
?YCZY
KLUB SPORTOWY MAZOWSZE JEDNORO?EC
Dodano 23 grudzień 2018, o godzinie 23:57 przez mazowsze   Komentarze[0]

Wszystko jasne
Zako?czy?a si? runda zasadnicza Nocnej Ligi.
W p?fina?ach zagraj? :Czarki-Locus Populatores i Janusze - Ekipa

O miejsca V-VIII zagraj? : WKS Pogorzel i Szaman - Torpedo oraz Olszewka - Kasztan

Wyniki 7 kolejki:

Olszewka - Locus Populatores 3-5
Kamil Grczy?ski-2, samobjcza - Bart?omiej Kimona-2, Piotr Roman-2, Piotr Wrbel

Czarki-WKS Pogorzel i Szaman 12-5
Kamil Rutkowski-7, ?ukasz Sojak-2, Jakub Cichocki, Piotr Molski, Kamil Makowski-?ukasz Wjcik-3, Jakub Wilga, Pawe? Tworkowski

Ekipa - Janusze 7-5
Jakub Maluchnik-3, Damian Gr?dzi?ski-3, Wojciech Bendarki- Marcin W?tkowski-3, Bartosz Wilga, Kacper Sawczenko

Kasztan- Torpedo 5-10
Rafa? Chmieli?ski-2, Jakub R?alski, Dawid Rlka,Mariusz Purzycki - Jakub Sygocki-8, Patrtk S?k, Piotr Korytkowski

STRZELCY
20
Kamil Rutkowski ( Czarki )

16
Marcin W?tkowski (Janusze) , Jakub Sygocki ( Torpedo )
15
Kacper Sawczenko ( Janusze )
14
Daniel Pietrzak ( Olszewka )
13
10
Kimona Bart?omiej ( Locus )
8
Kimona Bart?omiej ( Locus ) , Piotr Molski, ?ukasz Sojak (Czarki )
7
Sebastian Strzeszewski ( Kasztan) , Kuci?ski Krystian ( Olszewka ) , ?ukasz Wjcik ( WKS )
6
Marcin Bartosiewicz ( Janusze ) ,
5
Wi?cek Kamil Sebastian Olender , Kamil Grczy?ski ( Olszewka ), Piotr Wrbel ( Locus ) , Damian Gr?dzi?ski ( Ekipa )

4
Daniel Dzieko?ski ( Olszewka ), Jakub Wilga ( WKS ) , Jakub Maluchnik , Wojciech Bednarski, Pawe? Ko?akowski ( Ekipa ) , Bartosz Wilga ( Janusze )
3
Michalski Maciej, Lewandowski Adam , Jaros?aw Tomaszewski ( Czarki ) Adam Niest?pski, Kamil Kami?ski (Ekipa ) ,Robert Ciuba, Sebastian Kacprzyk ( Janusze ), Bartosz Pietrzak , Pawe? Tworkowski ( WKS ) ,Kaszuba B?a?ej , Artur S?awski ( Torpedo ) , Piotr Roman ( Locus ) , Rafa? Chmieli?ski, Dawid Rlka( Kasztan )
2
Piotr Grniak, ( Ekipa ),Maciej Wierzbicki, Rykowski Daniel, Hubert Brzezicki ( Locus ), Robert Kowalewski , Patryk Kuci?ski ( Olszewka ) , Jakub Cichocki ( Czarki ) , Mariusz Purzycki ( Kasztan ), Patryk S?k ( Torpedo )
1
Kapu?ci?ski Piotr, S?awski Dariusz , Kamil Makowski ,Mateusz Pep?owski, Jakub Kurz?tkowski ( Czarki ), Arkadiusz Czaplicki , Piotr Walewacz, Bartosz Piasecki (Locus ), Patryk Spodobalski, Patryk Lipi?ski ( Ekipa ) Szymon Ptak, Daniel Tworkowski( WKS ), Dawid Kazimierczak, Patryk Kazimierczak , Jakub R?acki ( Kasztan ), Daniel Ska?a , Grabowski Mateusz , Krystian Or?owski( Janusze ), Sebastian Deptu?a ( Olszewka ), Piotr Korytkowski ( Torpedo )
Dodano 23 grudzień 2018, o godzinie 23:02 przez mazowsze   Komentarze[0]

GRAMY DLA ?UKASZA
W siedzibie gara?owo - piwowej odby?o si? losowanie grup turnieju charytatywnego

GRAMY DLA ?UKASZA

Podzia? na grupy wygl?da nast?puj?co :

Grupa A
Czarki
2 O?rodek Radioelektronizny
?wit Baranowo
Or?y

Grupa B
Janusze
Wykl?ci
Rozpoznanie
FC Manto

Grupa C
Ku?nia ART-MET Olszewka
Iskra Krasne
Locus Populatores
Kasztan

Grupa D
Ekipa
Po?o?
Aby Pogra?
Stra? Po?arna Przasnysz

Grupa E
Tartak Grab-Bud Pienice
4 fun
Namierzanie
Absztyfikanci


Przypominam ?e do ?wier?fina?w awansuj? zwyci?zcy grup oraz 3 najlepsze ekipy z miejsc drugich
Dodano 22 grudzień 2018, o godzinie 00:18 przez artur piotrak   Komentarze[0]

B?dzie si? dzia?o
Ostatnia 7 kolejka rundy zasadniczej przed nami.

Wiemy na pewno ?e rund? zasadnicz? wygra zesp? Januszy, drugi b?dzie zesp? Locus Populatores. Na pewno do rundy mistrzowskiej awansuje zesp? Czarki ale czy z 3 czy 4 pozycji wiadomo b?dzie po ostatniej kolejce.

O czwarte wolne miejsce w rundzie mistrzowskiej powalcz? jeszcze trzy dru?yny : Ekipa, Olszewka i Kasztan.
Awansu do rundy mistrzowskiej na pewno nie uzyska zesp? WKS Pogorzel i Szaman oraz Torpedo. Te zespo?y powalcz? o miejsca V-VIII.

Zapraszamy na ostatnia kolejk?

23.12.2018r. niedziela

17.00
Olszewka Locus

17.40
Czarki WKS

18.20
Ekipa Janusze

19.00
Kasztan - Torpedo

Dodano 21 grudzień 2018, o godzinie 23:11 przez artur piotrak   Komentarze[0]

Kolejka nr 6 za nami
Za nami 6 kolejka NL.

Wyniki:

Czarki-Ekipa 6-2
Kamil Rutkowski - 2, Jakub Cichocki, Mateusz Pep?owski, Jakub Kurz?tkowski, Piotr Molski - Jakub Maluchnik , Kamil Kami?ski

Torpedo - Locus Populatores 1-5
Jakub Sygocki - Kimona Bartek, Piotr Wrbel , Hubert Brzezicki, Bartosz Piasecki, Piotr Roman

Janusze - Kasztan 12-0
Marcin W?tkowski -6, Kacper Sawczenko-4,Mateusz Grabowski, Sebastian Kacprzyk

WKS Pogorzel i Szaman- Olszewka 4-11
Jakub Wilga-3, ?ukasz Wjcik -Daniel Pietrzak-3,Krystian Kuci?ski-2, Kamil Wi?cek-2, Sebastian Olender-2, Kamil Grczy?ski, Patryk Kuci?ski

STRZELCY
14
Kacper Sawczenko ( Janusze ), Daniel Pietrzak ( Olszewka )


13
Kamil Rutkowski ( Czarki ) , Marcin W?tkowski (Janusze)

8
Jakub Sygocki ( Torpedo ) , Kimona Bart?omiej ( Locus )

7
Sebastian Strzeszewski ( Kasztan) , Piotr Molski ( Czarki ), Kuci?ski Krystian ( Olszewka )
6
Marcin Bartosiewicz ( Janusze ) , ?ukasz Sojak (Czarki )
5
Wi?cek Kamil Sebastian Olender ( Olszewka )

4
Pawe? Ko?akowski ( Ekipa ), Daniel Dzieko?ski ( Olszewka ), Piotr Wrbel( Locus ),
3
Michalski Maciej, Lewandowski Adam , Jaros?aw Tomaszewski ( Czarki ) Adam Niest?pski, Kamil Kami?ski (Ekipa ) ,Robert Ciuba, Bartosz Wilga , Sebastian Kacprzyk ( Janusze ), Bartosz Pietrzak , , ?ukasz Wjcik Jakub Wilga (WKS ), Kaszuba B?a?ej , Artur S?awski ( Torpedo ) , Kamil Grczy?ski ( Olszewka )
2
Damian Gr?dzi?ski, Piotr Grniak, Wojciech Bednarski ( Ekipa ),Maciej Wierzbicki, Rykowski Daniel, Hubert Brzezicki ( Locus ), Pawe? Tworkowski ( WKS ) Robert Kowalewski , Dawid Rlka( Kasztan ) , Patryk Kuci?ski ( Olszewka )
1
Kapu?ci?ski Piotr, S?awski Dariusz , Jakub Cichocki, Mateusz Pep?owski, Jakub Kurz?tkowski ( Czarki ), Arkadiusz Czaplicki , Piotr Walewacz, Piotr Roman, Bartosz Paisecki (Locus ), Patryk Spodobalski, Patryk Lipinski , Jakub Maluchnik ( Ekipa ) Szymon Ptak, Daniel Tworkowski( WKS ), Dawid Kazimierczak, Patryk Kazimierczak , Rafa? Chmieli?ski ( Kasztan ), Daniel Ska?a , Grabowski Mateusz , Krystian Or?owski( Janusze ), Sebastian Deptu?a ( Olszewka ), Patryk S?k ( Torpedo )
Dodano 21 grudzień 2018, o godzinie 22:57 przez artur piotrak   Komentarze[0]

PODZI?KOWANIE
Chcia?bym podzi?kowa? serdecznie Pani prezes Limes Bank Sp?dzielczy za wsparcie finansowe naszej dru?yny Mazowsze Jednoro?ec.

Mam nadziej? ?e Limes Bank Sp?dzielczy dalej b?dzie wspiera? nasz? dru?yn?.

Dzi?kujemy
Dodano 21 grudzień 2018, o godzinie 18:01 przez artur piotrak   Komentarze[0]

Ostatnie kolejki nocnej ligi
DWIE OSTATNIE KOLEJKI RUNDY ZASADNICZEJ NOCNEJ LIGI PRZED NAMI

Harmonogram gier

21.12.2018r. pi?tek
19.10
Ekipa Czarki

19.50
Kasztan Janusze

20.30
Locus Torpedo

21.10
Olszewka - WKS


23.12.2018r. niedziela

17.00
Olszewka Locus

17.40
Czarki WKS

18.20
Ekipa Janusze

19.00
Kasztan - Torpedo


Po tej rundzie nast?pi przerwa. Rund? fina?owa zagramy 4 i 6 stycznia.
Przypominam ?e po rundzie zasadniczej gramy rund? fina?ow?.W pi?tek 4 stycznia cztery pierwsze ekipy graja p?fina?y ( zesp? 1 z 4, 2 z 3 ), a zespo?y z miejsc 5-8 graj? o miejsca ( 5-8 i 6-7 ). W niedziel? 6 stycznia gramy ju? o miejsca
Dodano 19 grudzień 2018, o godzinie 12:52 przez artur piotrak   Komentarze[0]
Użytkownik
Hasło
Pamiętaj przez tydzień
On-Line: 23
LDrużynaP
1.Makowianka Makw Mazowiecki36
2.Nadnarwianka Pu?tusk35
3.Ostrovia Ostrw Mazowiecka32
4.Kryszta? Glinojeck32
5.?bik Nasielsk31
[więcej...]
LpZawodnikGole
1.Ska?a Daniel8
2.Grabowski Adam4
3.Bors ?ukasz2
4.Jab?o?ski Marcin1
-W?tkowski Marcin1
-Piotrak Artur1
-Ciuba Robert1
Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Copyright ® 2006-2019 by Mazowsze Jednorożec
www.000webhost.com